Công cụ mạnh mẽ của AdWords.

Ứng dụng miễn phí để quản lý các tài khoản AdWords lớn.

TẢI XUỐNG NGAY

Click to Scroll Down

CÁCH HOẠT ĐỘNG

Tải xuống tài khoản của bạn.

Khi đã tải xuống AdWords Editor và một hoặc nhiều tài khoản của mình, bạn có thể tiếp tục làm việc ngay cả khi ngoại tuyến.

Quản lý quảng cáo của bạn.

Với công cụ chỉnh sửa hàng loạt, bạn có thể nhanh chóng thực hiện thay đổi đối với tất cả các tài khoản của mình. Trên các nhóm và chiến dịch, bạn có thể tìm kiếm và thay thế văn bản, sao chép và di chuyển các mục cũng như hoàn tác và làm lại nhiều thay đổi. Và bạn có thể xem thống kê cho tất cả chiến dịch và tập hợp con cụ thể.

Tải lên các thay đổi trên tất cả các chiến dịch của bạn.

Bạn có thể thực hiện tất cả thay đổi trong bản nháp trước khi tải lên tài khoản của mình, sau đó xuất và nhập tệp để chia sẻ đề xuất hoặc thực hiện thêm các thay đổi.

Kiểm soát các tài khoản của bạn.

Bắt đầu sử dụng AdWords Editor để tổ chức các nhóm quảng cáo và chiến dịch của bạn.

TẢI XUỐNG NGAY